中文

Successive Leaders

Secretary of the Party Committee

President

Yang Daifu

Wu Guang

Cheng Jiuke

Wang Dachang

Zhou Tianxing

Li Shian

Wu Guang

Wang Zhenqian

Zang Boping

Chen Daming

Wang Heng

Shen Yuan

Li Shian

Cao Chuanjun

Wang Zhenqian

Shen Shituan

Chen Daming

Li Wei

Zhu Kaixuan

Huai Jinpeng

Hu Xiaoxuan

Xu Huibin

Chen Zhong

Zhu Wanjin

Lou Shili

Du Yubo

Hu Lingyun

Zhang Jun

Cao shumin