About
Reception Day by Leaders
Reception Day by Leaders

Date

Leaders

Date

Leaders

Mar 8

Liu Shuchun

May 17

Cheng Bo

Mar 15

Wang Yunpeng

May 24

He Xinzhou

Mar 22

Zhang Guang

May 31

Tao Zhi

Mar 29

Wang Yunpeng

Jun 7

Lyu Weifeng

Apr 12

Cheng Bo

Jun 14

Zhao Gang

Apr 19

Huang Haijun

Jun 21

Zhao Gang

Apr 26

Huang Haijun

Jun 28

Zhang Guang

May 10

Lyu Weifeng
Time:2:30—5:30 PM

Location:Office of Petitions, University Administration Building

Tel:82339888

Notification:Please contact us a day before your visit for your convenience.

Calendar